Rødding Shotokan Karate do Kai

9. Kyu

KIHON:

Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

  1. ====>Chudan Oi-zuki

Mawazute

  1. <====Chudan Gyaku-zuki

Mawazute

  1. ====>Jodan Age-uke

Mawazute

  1. <====Chudan Soto-ude-uke

Yame

Zenkutsu-Dachi Kamae

  1. ====>Chudan Mae-geri

Mawazute

  1. <====Chudan Mae-geri

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

  1. ====> Yoko-geri Keage

Mawazute

  1. <==== Yoko-geri Keage

Mawazute

Yame

 

 KATA:

Heian Shodan