Rødding Shotokan Karate do Kai

4. Kyu

KIHON:

Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

 1. ====>Sanbon-zuki (Jodan, chudan – chudan)
 2. ==<==Gyaku sanbon-zuki (Chudan, jodan – chudan)
 3. ====>Jodan Age-uke, Gyaku-zuki
 4. ==<==Chudan Soto-ude-uke (Zenkutsu), Yoko-enpi – uraken (Kiba-dachi)
 5. ====>Chudan Uchi-ude-uke – Jodan Kizami-zuki – Chudan Gyaku-zuki

Kokutsu-dachi, Shuto-uke Kamae

 1. ==<==Chudan Shuto-uke (Kokutsu), Chudan Nukite (Zenkutsu)

Zenkutsu-Dachi Kamae

 1. ====>Mae-geri rengeri (chudan, jodan)

Mawazute

 1. <====Mawashi-geri

Mawazute

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

 1. ====> Yoko-geri Keage

Mawazute

 1. <==== Yoko-geri Keage

Mawazute

 1. ====> Yoko-geri Kekomi

Mawazute

 1. <==== Yoko-geri Kekomi

Mawazute

Yame

 

KATA:

Heian Godan + Obligatorisk bunkai

 

KUMITE :

Kihon ippon kumite :

2 x Jodan, 2 x Chudan , 2 x Mae-geri, 1 x Yoko-geri Kekomi, 1 x Mawashi-geri

Der må ikke bruges samme forsvar til begge sider